Voorwaarden voor gebruik

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden en alle algemene voorwaarden die in dit document zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen, of elke voorwaarde die is vastgesteld voor deze website en de bijbehorende voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Deze voorwaarden kunnen op elk moment door Salema Eco Camp worden gewijzigd. Na de wijziging worden de gebruiksvoorwaarden van kracht zodra ze op deze website worden geïntroduceerd, raadpleeg dan de gebruiksvoorwaarden die op deze website zijn gepubliceerd. op een regelmatige basis om ervoor te zorgen dat u alle voorwaarden voor het gebruik van deze website kent.

Salema Eco Camp behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud van deze website of het gebruikte formaat te wijzigen of bij te werken. Salema Eco Camp behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Website te beëindigen of te beperken, hetzij om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken. Hoewel er zorgvuldig op is toegezien dat alle informatie op deze website correct is, weigert Salema Eco Camp elke expliciete of impliciete verklaring of garantie, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaalde doel, niet-schending of werking van deze webpagina of de inhoud ervan. Salema Eco Camp biedt geen garantie voor en vertegenwoordiging van de veiligheid van deze webpagina, daarom moet er rekening mee worden gehouden dat alle verzonden informatie kan worden onderschept

Salema Eco Camp of een van haar gelieerde ondernemingen is in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, vervolg-, punitieve, speciale of incidentele schade.

Auteursrechten en andere eigendomsrechten op de Inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, software, audio, video, tekst en foto’s) behoren toe aan Salema Eco Camp of de eigenaars van de overeenkomstige licenties. Alle rechten op de inhoud die niet uitdrukkelijk worden gegarandeerd door dit document zijn voorbehouden. Elk ander gebruik van de Inhoud, inclusief maar niet beperkt tot distributie, reproductie, wijziging, weergave of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Salema Eco Camp is ten strengste verboden.

Materiaal dat wordt verzonden via of in verband met deze Website (“Materialen van de Gebruiker”) zal worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet onderhevig aan eigendomsrechten, en wordt onmiddellijk het eigendom van The Salema Eco Camp en zullen worden onderworpen aan het privacybeleid dat op deze website wordt gepubliceerd. Salema Eco Camp mag dergelijke materialen van u gebruiken zoals u dat nodig acht, waar ook ter wereld, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en vrij van alle morele rechten, intellectuele eigendomsrechten en / of andere eigendomsrechten op dergelijke materialen van de gebruiker.

De softwarelicentie die via of van deze website kan worden gebruikt, is onderworpen aan de voorwaarden van de toepasselijke licentieovereenkomst.

Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder de jurisdictie en zullen worden opgesteld in overeenstemming met de wetten van Portugal, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. De gebruiker gaat ermee akkoord zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Portugal voor elke claim of actie die mogelijk voortvloeit uit de gebruiksvoorwaarden.